top of page

bedømmelse

En rating, eller kreditvurdering, er en vurdering af en virksomheds kreditværdighed. I ratingen er sandsynligheden for misligholdelse beregnet ved hjælp af matematisk-statistiske metoder baseret på default-karakteristika og opdelt i ratingklasser, som forkortes med ratingkoder.

objektiv

Med implementeringen af en rating ønsker vi at opnå, at virksomheder på den ene side skal definere deres egne strukturer, processer og karakteristika og håndtere dem, på den anden side er det vigtigt at skabe et udgangspunkt for at undgå en nedgradering. af ratingen med forandringsprocesser, hvilket fx afspejles i øgede kapitalomkostninger ville.

Schermafbeelding 2022-09-07 om 08.35.00.png

metode

For at vurdere og klassificere den virksomhed, der skal værdiansættes, foretager vi en ekstern og intern vurdering. Her skelner vi mellem:

Kvantitative faktorer

I den forbindelse vurderer vi virksomhedens økonomiske situation (herunder likviditet, finansiel stilling, indtjening, balanceudvikling, kapitalstruktur, modtagelighed for valuta- og finanskriser) ved hjælp af balancenøgletal såsom resultat, soliditet og likviditet.

Kvalitative faktorer

Vi fastlægger karakteristika for de kvalitative faktorer enten gennem en intern workshop eller gennem et spørgeskema, som skal udfyldes af ledelsen. De kvalitative faktorer omfatter karakteristika som ledelseskvalitet, (virksomheds)strategi, organisationsstruktur, procesorganisation, medarbejderpotentiale, struktur for kontrol og risikostyring og relationer til forretningspartnere.

Erfaring og miljøfaktorer

Herunder hører forskellige stillinger. På den ene side hele historikken, som fx en bank har logget hos kunden (hvordan blev aftalte kontrakter overholdt, blev renter og acontobetalinger foretaget rettidigt mv.) og på den anden side eksterne faktorer som f.eks. som brancheudvikling, lokationsforhold, leverandør- og kunderelationer.

Vi bestemmer karakteristika for de respektive faktorer ved hjælp af anerkendt ratingsoftware. Resultatet vises i tabelform pr. faktor/karakteristika og som en samlet score baseret på Standard & Poor's ratingkode. Her står for eksempel AAA (triple A) for den højeste kreditvurdering, mens C eller endda D for en meget dårlig.

Det handler nu om at udnytte forbedringspotentialet som en del af en coachingproces for at forhindre en nedjustering af ratingen. For som sagt kan en revurdering af ratingen have vidtrækkende effekter for den pågældende virksomhed. Hvis ratingen forringes, stiger kapitalomkostningerne, fordi betingelserne for at rejse ekstern kapital bliver mindre attraktive set fra skyldnerens eller pengeinstituttets synspunkt, fx på grund af højere renter, kravet om sikkerhedsstillelse eller ændrede tilbagebetalingsbetingelser, da sandsynligheden for misligholdelse stiger.


 

bottom of page